Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní ustanovení


1.1. Služby dle těchto podmínek poskytuje OpenMe.cz, ketré provozuje David Písař, sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00, Praha - Vinohrady, IČO: 04465270, e-mail: info@openme.cz (dále jen jako „OpenMe“).
1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o využití služeb Dodavatele a uskutečňuje objednávku jeho služeb zejména prostřednictvím webových stránek Dodavatele (dále jen „Objednatel“). Je-li objednatelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“), vztahují se na takového Objednatele zákonná ustanovení na ochranu spotřebitele a ustanovení smlouvy a těchto podmínek, která se týkají spotřebitele.
1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy s objednateli (dále jen „VOPO“) upravují vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené těmito subjekty, zejména smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek dodavatele. Případná odlišná ujednání obsažená ve smlouvě mají však přednost před těmito VOP. Odchylné, odporující nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky objednatele nejsou součástí smlouvy.
1.4. Otázky VOPO neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (a zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
1.5. Dodavatel je oprávněn tyto VOPO v přiměřeném rozsahu měnit, a to vždy s účinností do budoucna. Objednateli budou plánované změny oznámeny, a to zejména formou zveřejnění nových VOPO a změnového listu na webových stránkách dodavatele. Objednatel bere pro takový případ na vědomí, že má právo v případě nesouhlasu se změnou VOPO smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Změny se považují za přijaté, jestliže Objednatel nevypoví smlouvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne oznámení změn VOPO.

2. Uzavření smlouvy


2.1. Smlouva mezi Dodavatelem a Objednatelem je uzavírána prostřednictvím webových stránek Dodavatele. V případě jiného způsobu uzavření smlouvy se následující ustanovení použijí pouze podpůrně.
2.2. Na webových stránkách dodavatele jsou uvedeny tyto údaje, s nimiž měl Spotřebitel možnost se před uzavřením smlouvy seznámit a jejím uzavřením potvrzuje, že se s těmito údaji řádně seznámil :
název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
cena zboží nebo služeb,
náklady na dodání,
způsob platby, dodání nebo plnění,
poučení o právu na odstoupení,
náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
2.3. Veškeré údaje, které Objednatel zadává v procesu objednávky, musí být aktuální a pravdivé. Za zneužití, např. za jakékoliv neoprávněné objednávky třetích osob, odpovídá Objednatel.
2.4. Pokud Objednatel sdělil Dodavateli chybné nebo neúplné údaje ohledně adresy dodání, nese náklady spojené s vrácením zásilky a případným opakovaným zasláním Objednatel. K opakovanému zaslání dojde pouze tehdy, pokud Objednatel opraví údaje adresy a dá výslovný pokyn k opakovanému zaslání.
2.5. Objednatelem odeslaná objednávka je pokládána za nabídku k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky bude potvrzeno e-mailem, tento e-mail však pouze potvrzuje registraci objednávky a je nezávazný, má pouze informační povahu; není akceptací nabídky objednatele.
2.6. Samotná smlouva vznikne až potvrzením obsahu objednávky ze strany Dodavatele prostřednictvím e-mailu, ve kterém Dodavatel potvrdí zejména počet kusů objednaných boxů a kupní cenu. Toto potvrzení objednávky je považováno za akceptaci nabídky Objednatele Dodavatelem. Jestliže v tomto e-mailu Dodavatel změní některé zásadní parametry objednávky, zejména počet kusů objednávaného či cenu, považuje se takový e-mail za novou nabídku a smlouva vznikne až potvrzením změněných parametrů objednávky Objednatelem. Až do okamžiku vzniku smlouvy může Dodavatel uzavření smlouvy odmítnout bez udání důvodů. Teprve se vznikem smlouvy vzniká nárok na dodávku objednaného zboží.
2.7. Nabídka Dodavatele se zaměřuje na osoby v České republice a objednané zboží není uřčeno pro další prodej. Přijímají se proto pouze objednávky v množství běžném pro domácnost.

3. Složení a obsah dodávky3.1. Objednatel získává na základě smlouvy dle obsahu své objednávky právo obdržet za určité časové období určitý počet boxů, které obsahují spotřební zboží určitých kategoriích.Obsah každého boxu se skládá ze zboží různých druhů a od různých výrobců v rámci dané kategorie, konkrétní obsah boxu však Objednatel nevybírá ani jej nijak neovlivňuje a s tímto vědomím si box od Dodavatele objednává.
3.2. Dodavatel se při sestavování obsahu boxu snaží o to, aby hodnota obsahu, která se stanoví podle průměrných maloobchodních cen v obchodech v sídle Dodavatele, byla vyšší než poměrná cena, kterou Objednatel zaplatí za jednotlivý box, vztaženo na celkovou dobu trvání dodávek boxů.
3.3. Ceny boxů a dalších služeb Dodavatele uvedené na webových stránkách Dodavatele jsou aktuální a platné. Prodávající je oprávněn uváděné ceny zboží měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji měnových kurzů. Pro smlouvu mezi Dodavatelem a Objednatelem je však vždy rozhodující cena zboží v okamžiku uzavření smlouvy.
3.4. Veškeré údaje o zboží, které může být obsahem boxu, a o jeho cenách zveřejněné na webových stránkách Dodavatele, jsou pouze informativní. Vyobrazení výrobků nemusí vždy souhlasit se vzhledem dodaných výrobků. Ke změnám vzhledu a ve vybavení výrobků může docházet zejména po obnovení sortimentu výrobců.

4. Upozornění na zákonné právo spotřebitele na odstoupení4.1. V souladu s občanským zákoníkem má Spotřebitel právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy i smlouvy uzavřené s Dodavatelem prostřednictvím jeho webových stránek, resp. mailové komunikace, a to do 14 dní od převzetí objednaného plnění (boxu či dalších plnění dle Smlouvy).
4.2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou podobu a musí být doručeno na e-mail info@openme.cz.
4.3. Uplatní-li Spotřebitel své právo na odstoupení, hradí běžné náklady na vrácení zásilky, které vynaložil při zaslání plnění zpět Dodavateli (zejména poštovné a balné). Dodavatel vrátí Spotřebiteli, který řádně odstoupil od Smlouvy, zaplacené finanční částky za OpenMe box. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení proti vrácení zboží.
4.4. Ujistěte se, že položky, které se vracejí, včetně samotného boxu, jsou neotevřené a to v originálním balení. Nechtěné zboží musí být v původním stavu .
4.5. Není-li Spotřebitel již schopen vrátit zboží v původním stavu a/nebo byla-li hodnota zboží již snížena (částečným spotřebováním nebo opotřebením), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích.

5. Doba trvání smlouvy, výpověď, automatické prodloužení


5.1. V případě variant nabídek s neurčitou dobou trvání mohou smlouvu vypovědět obě smluvní strany nejpozději do pátého dne v měsíci. Výpověď tak nabývá účinnosti od šestého dne měsíce po doručení výpovědi. (Spotřebitel tak již poté neobdrží žádné zboží, ani mu za něj nebude nic účtováno). Výpověď musí mít písemnou podobu a musí být doručena na e-mail info@OpenMe.cz

6. Dodávka, předpoklady dodávky, výhrada vlastnictví


6.1. Dodavatel dodává pouze na ty adresy v České republice, které jsou způsobilé přijímat balíky. Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví k předmětu koupě až do úplného zaplacení kupní ceny.
6.2. Objednatel bude informován, že mu byla odeslána dodávka, na e-mailové adrese, kterou uvedl.

7. Poškozené zboží a záruka


7.1. Poškozené zboží
Jakékoli zboží zakoupené z našich stránek bude odesláno prostřednictvím dopravce třetí strany. Všechny chybějící nebo poškozené zásilky nebo položky musí být nahlášeny do 7 dnů od dopravy, aby vznikl nárok na výměnu nebo vrácení peněz na základě dostupnosti produktů. V případě, že produkt je dostupný, bude odeslán náhradní a nevzniká tak nárok na vrácení peněz za tento produkt. Poškozené položky musí být nahlášeny na email info@openme.cz a obsahovat fotografii v příloze emailu. Poškozené položky budou přezkoumány naší zákaznickou podporou. Skvrny na obalu či jiné menší kazy nebudou považovány za součást poškozené položky. Všechny náhrady budou na uvážení zákaznické podpory.
7.2. Záruka
Pokud zboží jeví jakékoli nedostatky kontaktujte nás s reklamací. Na zboží se vztahuje zákonná dvouletá záruka. Vady způsobené běžným opotřebením nebo zaviněním kupujícího není možné reklamovat.

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: pošlete nám email kde uvedete typ výrobku a popis závady. Do 5ti pracovních dnů vám budou zaslány informace o dalším postupu. Vše urychlí zaslání fotografie závady.

8. Ochrana osobních údajů


8.1. Objednatel, který je fyzickou osobou, poskytuje pro účely související se Smlouvou a s nároky vyplývající ze Smlouvy své osobní údaje a sjednáním Smlouvy dává Dodavateli souhlas k jejich shromažďování a zpracování v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (S vašimi osobními údaji nakládáme dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.). Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci mezi smluvními stranami.
8.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozích odstavců poskytuje Objednatel na dobu neurčitou až do doby, kdy vyjádří vůči Dodavateli písemný nesouhlas s dalším zpracováváním.

9. Závěrečná ustanovení


9.1. Právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy, jíž jsou tyto VOPO součástí, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy.
9.2. Jestliže se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným a lze je oddělit, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit při aplikaci zákonným ustanovením, jež na danou otázku nejblíže dopadá tak, aby bylo dosaženo ujednání se stejným nebo alespoň obdobným obchodním a právním smyslem.
9.3. Tyto VOPO jsou platné od 1. 11. 2015.


Všeobecné podmínky pro používání webových stránek


1. Základní ustanovení1.1.
Služby dle těchto podmínek poskytuje OpenMe.cz, které provozuje David Písař, sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00, Praha - Vinohrady, IČO: 04465270, e-mail: info@openme.cz (dále jen jako „OpenMe“).

1.2.
Dále uvedené Všeobecné podmínky OpenMe pro používání webových stránek (dále jen VP) platí v právě aktuální verzi ve vztahu mezi OpenMe a uživateli webových stránek www.openme.cz. OpenMe si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny těchto VP. V případě změn proběhne upozornění na webové stránce www.openme.cz

1.3.
Všichni uživatelé se zavazují, že se s těmito podmínkami používání seznámili a využíváním služeb OpenMe a jejich webových stránek tuto skutečnost potvrzují.

1.4.
OpenMe nabízí všem uživatelům možnost zdarma využití webových stránek za účelem získání informací.

1.5.
Obsah a obrazový materiál zveřejňovaný na webové stránce OpenMe, je chráněn autorským právem jako autorské dílo. Rozmnožování (i ve výňatcích), zejména pro komerční reklamu, využívání nebo zpeněžení vyžadují předchozí písemný souhlas OpenMe. Pouze zhotovení kopie obsahu výhradně k osobnímu, nikoliv komerčnímu použití, je dovoleno za předpokladu, že zůstane patrný původ, (např. uvedením zdroje). Písemný souhlas k dalšímu zveřejňování, rozmnožování nebo distribuci lze získat na info@openme.cz.